Map

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit PDF Download

Green Bulb

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 1

सुभाषितानि

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 2

दुर्बुद्धिः विनश्यति

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 3

स्वावलम्बनम्

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 4

हास्यबालकविसम्मेलनम्

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 5

पण्डिता रमाबाई

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 6

सदाचारः

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 7

सड.कल्पः सिद्धिदायकः

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 8

त्रिवर्णः ध्वजः

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 9

अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 10

विश्वबंधुत्वम्

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 11

समवायो हि दुर्जयः

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 12

विद्याधनम्

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 13

अमृतं संस्कृतम्

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 14

अनारिकायाः जिज्ञासा

NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Ruchira Chapter 15

लालनगीतम्