Categories: MCQ Questions

शब्दरूपाणि MCQ Questions with Answers Class 9 Sanskrit

Students who are searching for NCERT MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Grammar शब्दरूपाणि with Answers Pdf free download can refer to this page thoroughly. Because here we have compiled a list of MCQ Questions for Class 9 Sanskrit with Answers. So, Plan your Exam Preparation accordingly with the शब्दरूपाणि Class 9 MCQs Questions with Answers PDF. Also, you can practice and test your subject knowledge by solving these शब्दरूपाणि objective questions.

MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Grammar शब्दरूपाणि with Answers

अधोलिखितान् उचितविभक्तिपदं चित्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे उचित विभक्तियुक्त शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।)
Complete the sentence choose with suitable inflexion of the words given below.

Question 1.
…………… प्रकाशेन अन्धकार: नश्यति।
(क) भानुम्
(ख) भानवे
(ग) भानोः
(घ) भान्वोः

Answer

Answer: (ग) भानोः


Question 2.
गुरुः ………….. आशीर्वादं यच्छति।
(क) छात्रान्
(ख) छात्रेभ्यः
(ग) छात्राः
(घ) छात्रम्

Answer

Answer: (ख) छात्रेभ्यः


Question 3.
…………….. अनुजः नवमकक्षायां पठति।
(क) माम्
(ख) मम
(ग) मत्
(घ) मह्यम्

Answer

Answer: (ख) मम


Question 4.
…………… आज्ञा हि अविचारणीया।
(क) गुरुभिः
(ख) गुरूणाम्
(ग) गुरुभ्यः
(घ) गुरवः

Answer

Answer: (ख) गुरूणाम्


Question 5.
……………… शोभते नरः।
(क) विद्यया
(ख) विद्यायाः
(ग) विद्यायै
(घ) विद्यायाम्

Answer

Answer: (क) विद्यया


Question 6.
अहम् ………… निमन्त्रणपत्रं दास्यामि।
(क) युष्मभ्यम्
(ख) त्वाम्
(ग) त्वया
(घ) त्वयि

Answer

Answer: (क) युष्मभ्यम्


अधोलिखितवाक्येषु उचितविभक्तियुक्तपदैः रिक्तस्थानपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे वाक्यों में उचित विभक्तियुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरिए।)
Fill in the blanks with suitable inflexion of the words in the following sentences.

Question 1.
अद्य ………….. जन्मदिनम् अस्ति।
(क) माम्
(ख) मम
(ग) अहम्
(घ) मह्यम्

Answer

Answer: (ख) मम


Question 2.
अहम् …………….. आम्रवृक्षम् आरोपयामि।
(क) वाटिकायाम्
(ख) वाटिकाम्
(ग) वाटिका
(घ) वाटिकानाम्

Answer

Answer: (क) वाटिकायाम्


Question 3.
……………… विद्यया शोभते।
(क) नरः
(ख) नरस्य
(ग) नरम्
(घ) नरेषु

Answer

Answer: (क) नरः


Question 4.
अहम्। ………….. निमन्त्रणपत्रं दास्यामि।
(क) तुभ्यम्
(ख) त्वाम्
(ग) त्वया
(घ) तव

Answer

Answer: (क) तुभ्यम्


अधोलिखिते कोष्ठकेप्रदत्त निर्देशानुसारं समुचितविभक्तिपदेन रिक्तस्थानानि पूरयत। (कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार उचित विभक्तियुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।)
Fill in the blanks with suitable inflexion of the words as directed in the brackets.

Question 1.
…………… सह त्वम् विद्यालयं गच्छसि? (किम्-तृतीया)

Answer

Answer: केन


Question 2.
वृक्षाणाम् सुरक्षा ……………… परमं कर्त्तव्यम्। (अस्मद्-षष्ठी)

Answer

Answer: अस्माकं


Question 3.
जननी जन्मभूमिश्च ……………. अपि गरीयसी। (स्वर्ग-पंचमी)

Answer

Answer: स्वर्गात्


Question 4.
…………. गंगा सर्वश्रेष्ठा। (नदी-सप्तमी)

Answer

Answer: नदीषु


Question 5.
चन्द्रमा ………………. प्रकाशं लभते। (भानु-पंचमी)

Answer

Answer: भानोः


अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उचितविभक्तियुक्तं पदं चित्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे पदों से उचित विभक्तियुक्त शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।)
Complete the sentence after choosing the suitable inflexion of the words given below.

Question 1.
………….. (ग्राम) बहि: जलाशयः अस्ति।
(क) ग्रामात्
(ख) ग्रामस्य
(ग) ग्रामम्
(घ) ग्रामाय

Answer

Answer: (क) ग्रामात्


Question 2.
…………………. (कृष्ण) परितः गोपाः सन्ति।
(क) कृष्णस्य
(ख) कृष्णम्
(ग) कृष्णात्
(घ) कृष्णाय

Answer

Answer: (ख) कृष्णम्


Question 3.
……………… (श्रीगणेश) नमः।
(क) श्रीगणेशम्
(ख) श्रीगणेशेण
(ग) श्रीगणेशाय
(घ) श्री गणेशस्य

Answer

Answer: (ग) श्रीगणेशाय


Question 4.
………….. (बालक) दुग्धं रोचते।
(क) बालकम्
(ख) बालकाय
(ग) बालकेन
(घ) बालकस्य

Answer

Answer: (ख) बालकाय


Question 5.
दष्टे …………….. (मित्र) मा विश्वसेत्।
(क) मित्रे
(ख) मित्रम्
(ग) मित्रस्य
(घ) मित्रेण

Answer

Answer: (क) मित्रे


Question 6.
………………. क: गमिष्यति? (शोभायात्रा)
(क) शोभायात्राम्
(ख) शोभायात्राः
(ग) शोभायात्रायाम्
(घ) शोभायात्रया

Answer

Answer: (ग) शोभायात्रायाम्


Question 7.
रोगी …………….. सह औषधं खादति। (मधु)
(क) मधुनः
(ख) मधुम्
(ग) मधुना
(घ) मधुनोः

Answer

Answer: (ग) मधुना


अधोलिखितान् उचितविभक्तियुक्तं पदं चित्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे उचित विभक्तियुक्त शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।)
Complete the sentence after choosing the suitable inflexion of the words given below.

Question 1.
मृगाः ………….. सह चरन्ति।
(क) मृगैः
(ख) मृगात्
(ग) मृगस्य
(घ) मृगान्

Answer

Answer: (क) मृगैः


Question 2.
……………… गृहं कुत्र अस्ति?
(क) त्वाम्
(ख) तव
(ग) त्वम्
(घ) त्वयि

Answer

Answer: (ख) तव


Question 3.
…………….. अत्र आगच्छ।
(क) त्वाम्
(ख) त्वम्
(ग) तुभ्यम्
(घ) तव

Answer

Answer: (ख) त्वम्


Question 4.
……………. शोभां पश्य।
(क) शाखायाः
(ख) शाखाम्
(ग) शाखायाम्
(घ) शाखया

Answer

Answer: (क) शाखायाः


Question 5.
सर्वत्र ……………….. प्रकाशः अस्ति।
(क) भानोः
(ख) भानुस्य
(ग) भान्वोः
(घ) भानूनाम्

Answer

Answer: (क) भानोः


Question 6.
तत्र ………… पाठयतः।
(क) शिक्षकः
(ख) शिक्षको
(ग) शिक्षकाः
(घ) शिक्षकान्

Answer

Answer: (ख) शिक्षको


अधोलिखितान् स्थूलपदानां उचितां विभक्तिं चित्वा लिखत। (नीचे लिखे मोटे पदों की उचित विभक्ति को चुनकर लिखिए।)
Write the correct form of inflexion of the bold words from the options given below.

Question 1.
वानरः वृक्षात् पतति।
(क) तृतीया
(ख) पंचमी
(ग) षष्ठी
(घ) प्रथमा

Answer

Answer: (ख) पंचमी


Question 2.
हे लते ! इह आगच्छत्।
(क) सम्बोधन
(ख) प्रथमा
(ग) तृतीया
(घ) चतुर्थी

Answer

Answer: (क) सम्बोधन


Question 3.
त्वं केषाम् महापुरूषाणां नामनि जानासि?
(क) पंचमी
(ख) तृतीया
(ग) द्वितीया
(घ) षष्ठी

Answer

Answer: (घ) षष्ठी


Question 4.
शीलं नरस्य परं भूषणम्।
(क) तृतीया
(ख) षष्ठी
(ग) पंचमी
(घ) प्रथमा

Answer

Answer: (ख) षष्ठी


Question 5.
यः परेभ्यः सर्वमर्पयति तस्मै तरवे नमः।
(क) चतुर्थी
(ख) द्वितीया
(ग) प्रथमा
(घ) षष्ठी

Answer

Answer: (क) चतुर्थी


Question 6.
श्रीकृष्णेन सह सुदामा अपि आश्रमे पठति स्म।
(क) द्वितीया
(ख) प्रथमा
(ग) षष्ठी
(घ) तृतीया

Answer

Answer: (घ) तृतीया


Question 7.
छात्रः पुस्तकम् विना विद्यालयं न आगच्छतु।
(क) प्रथमा
(ख) तृतीया
(ग) द्वितीया
(घ) षष्ठी

Answer

Answer: (ग) द्वितीया


अधोलिखितान् उचितविभक्तिपदं चित्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे उचित विभक्तियुक्त शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।)
Complete the sentence choose with suitable inflexion of the words given below.

Question 1.
एते ……………… सन्ति।
(क) विद्वान्
(ख) विदुषः
(ग) विद्वांसः
(घ) विद्वानाः

Answer

Answer: (ग) विद्वांसः


Question 2.
……….. तान् प्रणमन्तु।
(क) भवान्
(ख) भवन्तम्
(ग) भवन्तः
(घ) भवनाः

Answer

Answer: (ग) भवन्तः


Question 3.
भो आचार्य! अत्र …………….. बालिकाः लिखन्ति।
(क) त्रयः
(ख) त्रीणि
(ग) तिस्रः
(घ) त्रयाः

Answer

Answer: (ग) तिस्रः


Question 4.
……………. किं नाम?
(क) भवतः
(ख) भवान्
(ग) भवति
(घ) भवते

Answer

Answer: (क) भवतः


Question 5.
……………. सर्वत्र आदरः भवति।
(क) विद्वांसः
(ख) विदुषाम्
(ग) विद्वद्भ्यः
(घ) विद्वद्भिः

Answer

Answer: (ख) विदुषाम्


Question 6.
विद्यालये मया …………… वृक्षाः आरोपिताः।
(क) चत्वारि
(ख) चत्वारः
(ग) चतस्रः
(घ) चत्वाराः

Answer

Answer: (ख) चत्वारः


अधोलिखितवाक्येषु उचितविभक्तियुक्तपदैः रिक्तस्थानपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे वाक्यों में उचित विभक्तियुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरिए।)
Fill in the blanks with suitable inflexion of the words in the following sentences.

Question 1.
सायं यज्ञः ततः …………… प्रवचनं भविष्यति। (विद्वस्)

Answer

Answer: विदुषाम्


Question 2.
रात्रौ प्रीतिभोजे ………….. शिक्षिकाः अपि आगमिष्यन्ति। (चतुर्)

Answer

Answer: चतस्रः


Question 3.
अहम् अद्य चिन्तयामि यत् ……………. प्रतिकूलानि न समाचरेत्। (आत्मन्)

Answer

Answer: आत्मनः


Question 4.
……………. कथं शोभते? (भवत्)

Answer

Answer: भवान्


Question 5.
………….. सर्वत्र आदरः भवति। (विद्वस्)

Answer

Answer: विदुषाम्


Question 6.
विद्यालये मया ………….. वृक्षाः आरोपिताः। (चतुर्)

Answer

Answer: चत्वारः


अधोलिखिते कोष्ठकेप्रदत्त निर्देशानुसारं समुचितविभक्तिपदेन रिक्तस्थानानि पूरयत। (नीचे लिखे कोष्ठक में गए निर्देश के अनुसार उचित विभक्तियुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।)
Fill in the blanks with suitable inflexion of the words as directed in the brackets.

Question 1.
………….. सभायां प्रवचनं कुर्वन्ति। (विद्वस्-प्रथमा)
(क) विद्वान्
(ख) विदुषः
(ग) विद्वांसः
(घ) विदुषे

Answer

Answer: (ग) विद्वांसः


Question 2.
………… किं नाम? (भवत्-षष्ठी)
(क) भवते
(ख) भवतः
(ग) भवन्तं
(घ) भवत्सु

Answer

Answer: (ख) भवतः


Question 3.
आम्रवृक्षे. ………….. वानरौ तिष्ठतः। (द्वि-प्रथमा)
(क) द्वे
(ख) द्वौ
(ग) द्वाभ्यान्
(घ) द्वयोः

Answer

Answer: (ख) द्वौ


Question 4.
राजा दशरथस्य …………… पुत्राः आसन्। (चतुर्-प्रथमा)
(क) चत्वारः
(ख) चतुरः
(ग) चतुराः
(घ) चत्वारि

Answer

Answer: (क) चत्वारः


Question 5.
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। (आत्मन्-षष्ठी)
(क) आत्मा
(ख) आत्मनाम्
(ग) आत्मनः
(घ) आत्मनि

Answer

Answer: (ग) आत्मनः


अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उचितविभक्तियुक्तं पदं चित्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे पदों से उचित विभक्तियुक्त शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।)
Complete the sentence after choosing the suitable inflexion of the words given below.

Question 1.
हस्ते …………… अंगुल्यः भवन्ति। (पञ्चन्)
(क) पञ्चाः
(ख) पञ्चः
(ग) पञ्च
(घ) पञ्चभिः

Answer

Answer: (ग) पञ्च


Question 2.
………………. सर्वत्र पूज्यते। (विद्वस्)
(क) विद्वान्
(ख) विद्वांसः
(ग) विदुषाः
(घ) विदुषः

Answer

Answer: (क) विद्वान्


अधोलिखितान् उचितविभक्तियुक्तं पदं चित्वा वाक्यपूर्तिः क्रियताम्। (नीचे लिखे उचित विभक्तियुक्त शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।)
Complete the sentence after choosing the suitable inflexion of the words given below.

Question 1.
……………. पुत्रः वनं गच्छति।
(क) राज्ञः
(ख) राजस्य
(ग) राज्ञि
(घ) राज्ञे

Answer

Answer: (क) राज्ञः


Question 2.
वृक्षे ………….. चटका: कूजन्ति।
(क) चत्वारः
(ख) चतस्रः
(ग) चत्वाराः
(घ) चतुराः

Answer

Answer: (क) चत्वारः


We think the shed NCERT MCQ Questions for Class 9 Sanskrit Grammar शब्दरूपाणि with Answers Pdf free download will benefit you to the fullest. For any queries regarding CBSE Class 9 Sanskrit शब्दरूपाणि MCQs Multiple Choice Questions with Answers, share with us via the below comment box and we’ll reply back to you at the earliest possible.

Kishen

Recent Posts

Corporate Law Course Details | Duration, Eligibility, Admissions, Fee, Career Prospects

Corporate Law Courses: If you are looking to pursue a Law specialisation course that expands…

5 days ago

Essay on A Visit To A Railway Station | A Visit To A Railway Station Essay for Students and Children in English

Essay on A Visit To A Railway Station: Recently I went to the railway station…

5 days ago

NCERT Solutions for Class 11 English Hornbill Chapter 3 Discovering Tut: The Saga Continues

Class 11 English Chapter 3 NCERT Solutions Discovering Tut: The Saga Continues Free PDF Download…

5 days ago

NCERT Solutions for Class 5 Hindi Chapter 2 फसलें का त्योहार

NCERT Solutions for Class 5 Hindi Chapter 2 फसलें का त्योहार is part of NCERT…

5 days ago

Difference between Economics, Economy, Economic and Economical & Their Comparison

Difference Between Economics, Economy, Economic and Economical: In some way or the other the terms…

5 days ago

Mizoram Board Textbooks for Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Download MBSE Books PDF

Mizoram Board Textbooks: Candidates can get complete information regarding Mizoram Board Textbooks for Classes 1…

5 days ago